Privacy Verklaring Manege Lelystad

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Manege Lelystad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Manege Lelystad zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft of contact met ons op wenst te nemen dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Manege Lelystad
Hoefslag 1
8219 PV Lelystad
0320 249800
info@manegelelystad.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en/of medisch spoedgeval;
 • Het kunnen toesturen van informatie over activiteiten;
 • Het kunnen toesturen van startlijsten en/of afgelastingen ten behoeve van opgegeven wedstrijden;
 • Het sturen van post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Manege Lelystad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Mobiele telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Medische bijzonderheden van de ruiter.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Manege Lelystad geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ons softwaresysteem HTP
 • Internetbankieren voor het verwerken van betalingen en automatische incasso.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en/of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie in het kader van wettelijke bewaartermijnen. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.  Wij vragen u om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.